Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry
Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Voimassa 14.9.2020 alkaen

1. Yhdistyksen nimi on Jämsän Seudun Palveluskoiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki

2. Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää koiratietoutta, koiranpitoa ja koirien kouluttamista paikkakunnalla ja sen lähialueilla, sekä myös muilla tavoin edistää kiinnostusta koiriin ja toimia jäsentensä välisenä yhteyslinkkinä. Toimintaansa yhdistys toteuttaa järjestämällä jäsenilleen koulutusta, kokeita, näyttelyitä, kursseja ja luentoja.


3. Uudet jäsenet yhdistykseen hyväksyy johtokunta. Yhdistyksen jäsen voi olla joko vuosi-, perhe-, ainais-, tai kunniajäsen. Ainaisjäseneksi hyväksytään henkilö, joka kertamaksuna suorittaa vähintään kymmenen vuoden jäsenmaksut maksamisvuoden hinnan mukaan, tai pitkäaikainen vuosijäsen kenet yleiskokous johtokunnan esityksestä sellaiseksi hyväksyy. Tämän jälkeen hän on vapaa jäsenmaksuista. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä ja yleiskokouksen 3/4 äänten enemmistöllä kutsua henkilö, kenelle yhdistys haluaa osoittaa erityistä huomiota yhdistyksen hyväksi tehdystä toiminnasta. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin ainais ja vuosijäsenellä sekä vapautus jäsenmaksuista. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosi-, ainais- tai kunniajäsenen kanssa samassa taloudessa asuva alle 18-vuotias henkilö. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on ainoastaan vuosi-, ainais- ja kunniajäsenellä.


4. Seuraavan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus päätetään aina yhdistyksen vuosikokouksessa.


5. Yhdistyksen jäsenyydestä voi jäsen erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vastuussa sen kalenterivuoden jäsenmaksusta, jona hän eroaa.


6. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


7. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole 6 kk kuluessa eräpäivästä suorittanut jäsenmaksua. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on toiminut Suomen lain tai yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti.


8. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi, ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvalla, sittemmin vuorotellen. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna vähintään neljä jäsentä on paikalla. Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voivat tarvittaessa olla sama henkilö, ja myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan toimintakausi on vuosikokousten välinen kausi. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin, taikka varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.


9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


10. Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa pidettävään sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa asian esittämisestä. Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta ja etäosallistumisen käytännön järjestelyistä on yhdistyksen johtokunnalla.


11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:      

1. Kokouksen avaus.   
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.   
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa, nämä voivat olla samat henkilöt.     
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.     
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.     
6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen, sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.     
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.     
8. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.     
9. Valitaan yhdistyksen johtokunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle.     
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.     
11. Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.     
12. Kokouksen päättäminen.

12. Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenen viimeksi jäsenrekisteriin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu julkaistaan myös yhdistyksen internet-sivuilla. Muut tiedotteet jäsenille toimitetaan johtokunnan parhaaksi katsomalla tavalla.


13. Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.


14. Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jolloin laillisen päätökseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.


15. Yhdistys voidaan purkaa, jos kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksen kussakin 5/6 annetuista äänistä puoltaa yhdistyksen purkamista.


16. Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen omaisuus kokonaisuudessaan viimeisen, purkamisesta päättävän kokouksen parhaaksi katsomaan palveluskoiraharrastusta edistävään tarkoitukseen.


17. Muilta osin noudatetaan Suomen valtion ja yhdistyslakia.


18. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.